Veröffentlichungen

ZEHNSDORF, A., TRABITZSCH, R. (Hrsg.): Sumpfpflanzendächer – Themenheft zum Projekt Forschungsgründach. Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Leipzig,118 S., ISBN 978-3-944280-07-3, 2019
ZEHNSDORF, A., WILLEBRAND, K.C.U., TRABITZSCH, R., KNECHTEL, S., BLUMBERG, M., MÜLLER, R.A. (2019): Wetland Roofs as an Attractive Option for Decentralized Water Management and Air Conditioning Enhancement in Growing Cities —A Review. Water, 11, 1845, 1-16