Steffi Hunger

Contact / Address

Dept. Umwelt- und Biotechnologisches Zentrum (UBZ)
Environmental and Biotechnology Centre

Helmholtz-Zentrum
für Umweltforschung - UFZ
Permoserstr. 15
04318 Leipzig, Germany

Phone: +49 (0) 341 235-1850
Phone: +49 (0) 341 235-1587
Fax: +49 (0) 341 235-1830

steffi.hunger@ufz.de

Foto: Sebastian Wiedling UFZ