Tiskové sdělení 18.08.2005

 

Nadace Volkswagen podporuje transfer zku¨eností z východního Německa do střední Evropy

Mezinárodní výzkumný projekt k důsledkům demografických změn

Hannover/Lipsko/Brno. Nadace Volkswagen schválila 361 000 euro podpory pro tříletý výzkumný projekt pro zkoumání důsledků demografických změn ve velkých městech. Na příkladě českých a polských měst má být přezkoumáno, jaké zku¨enosti z nových spolkových zemí jsou přenositelné a v čem spočívají zvlá¨tnosti. Výzkumné centrum ¸ivotního prostředí Lipsko-Halle (tzv. UFZ) přitom spolupracuje úzce s Akademií věd České republiky a Polskou akademií věd jako¸ i univerzitami v Gdyni a v Londýně. Výzkumný projekt "Sociální a prostorové důsledky demografických změn pro velkoměsta střední Evropy“ je jedním z pěti nových projektů, které nadace Volkswagen podporuje ve své iniciativě "Jednota nebo rozmanitost? Základy a předpoklady roz¨ířené Evropy".

Inner city of Brno, Czech Republik

Inner city of Brno, Czech Republik
Foto: Dr. Annegret Haase / UFZ

download as jpg (1,3 MB)

Urban restructuring in Leipzig

Urban restructuring in Leipzig
Foto: André Künzelmann / UFZ

download as jpg (2,4 MB)

Inner city of Leipzig

Inner city of Leipzig
Foto: Dr. Annegret Haase / UFZ

download as jpg (1,3 MB)

Městské regiony v Evropě jsou v současnosti vystaveny pronikavým ekonomickým a sociálním změnám. Přitom dochází k polarizaci. Na jedné straně existují oblasti hospodářského růstu, jako jsou metropole ji¸ního Německa nebo severní Itálie, ve kterých počet obyvatel roste a hospodářství se rozvíjí. Na druhé straně existují útlumové oblasti v dřívěj¨ích průmyslových regionech, jako severní Anglie, Porúří nebo východní Německo. Tam počet obyvatel klesá s dramatickými důsledky: nevyu¸ité byty, nevytí¸ená infrastruktura a velké plochy le¸ící ladem.

Města ve střední Evropě jsou momentálně je¨tě dalekosáhle vnímána jako oblasti rozmachu s rostoucím hospodářstvím a obyvatelstvem. Av¨ak v České republice i v Polsku jsou strukturální změny ji¸ spojeny s regionálními projevy útlumu, které jsou navíc posilovány pronikavými demografickými změnami. K tomu patří například silně klesající míra porodnosti, více jednočlenných domácností nebo stárnutí obyvatelstva – i kdy¸ nejsou dosud veřejností téměř vnímány. Je¨tě se neví, jaký dopad bude mít tento vývoj na města, jejich trh s byty a jejich u¸ívání. Na příkladu měst jako Gdyně a Brno mají být tyto otázky podrobněji zkoumány. "Zajímají nás zejména města v tak zvané druhé řadě za hlavními městy – tedy velkoměsta mezi 100 000 a jedním miliónem obyvatel“ říká Dr. Annegret Haaseová z centra UFZ. Společně se svou kolegyní Dr. Annett Steinführerovou porovnává vědecká pracovnice tamní vývoj s vývojem v západní Evropě a ve východním Německu. Jako srovnávací města jí budou slou¸it například francouzský Lyon nebo německé Lipsko. Jaké paralely existují? Jakými zvlá¨tnostmi se města vyznačují? Lze snad dokonce rozpoznat celoevropské modely? "Nejprve vyhodnotíme data ze sčítání lidu v Polsku a v České republice, poté o tom budeme jednat s místními odborníky a nakonec se namátkově dotazovat obyvatelstva: Proč tam ¸ijete? Jak jste spokojeni s prostředím? Chcete se snad odstěhovat?“ Má tak být zkoumán nejen dosavadní vývoj, nýbr¸ i sestaveny prognózy do budoucna.

Pracovní skupina pro městský a regionální vývoj při centru UFZ zkoumá ji¸ několik let změny ve východoněmeckých městech a podílí se také na různých projektech EU. V centru vědeckých aktivit stojí po¸adavky trvalé přestavby měst – spojené se stálým úbytkem obyvatelstva a demografickými změnami. Cílem vědců je vyvinout koncepty, pomocí kterých je mo¸no zmen¨it úpadek městských ploch a budov jako¸ i současnou expanzi sídli¨tních a dopravních ploch v okolí měst.
Tilo Arnhold

Dal¨í informace na:

www.volkswagenstiftung.de/presse-news/presse05/22072005.pdf

Dr. Annegret Haase
UFZ-Department Stadt- und Umweltsoziologie
phone: +49 (0) 235-2899

Dr. Christian Jung
Volkswagenstiftung
phone: +49 (0) 8381-380 bzw. -381
e-mail: jung@volkswagenstiftung.de

nebo

Doris Böhme / Tilo Arnhold,
Public Relations of Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ
phone: +49-341-235-2278
E-mail: presse@ufz.de

Dr. Antonín Vaishar & Dr. Jana Pospí¨ilová
Akademie vìd Èeské republiky, poboèka Brno
phone: +420-532-290-265 & +420-545-422-725
e-mail: vaishar@geonika.cz & jana.posposilova@iach.cz
www.geonika.cz und
www.iach.cz/uef

Dr. habil. Iwona Sagañ
Uniwersytet Gdañski
phone: +48-58-6601612
e-mail: geois@univ.gda.pl
geografia.univ.gda.pl/kat/kge

Prof. Grzegorz Weclawowicz
Polska Akademia Nauk Warszawa, Institytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
phone: +48-22-6978-825
e-mail: g.wecla@twarda.pan.pl
www.igipz.pan.pl/miasto/home_pl.htm

Dr. Ray Hall & Prof. Dr. Philip E. Ogden
Queen Mary, University of London
phone: +44-20-7882-5406 & -5408
e-mail: r.hall@qmul.ac.uk & p.e.ogden@qmul.ac.uk
www.geog.qmul.ac.uk