Details zur Publikation

Kategorie Textpublikation
Referenztyp Zeitschriften
DOI 10.1038/475036a
Volltext Shareable Link
Titel (primär) Non-natives: 141 scientists object
Autor Simberloff, D.; Alexander, J.; Allendorf, F.; Aronson, J.; Antunes, P.M.; Bacher, S.; Bardgett, R.; Bertolino, S.; Bishop, M.; Blackburn, T.M.; Blakeslee, A.; Blumenthal, D.; Bortolus, A.; Buckley, R.; Buckley, Y.; Byers, J.; Callaway, R.M.; Campbell, F.; Campbell, K.; Campbell, M.; Carlton, J.T.; Cassey, P.; Catford, J.; Celesti-Grapow, L.; Chapman, J.; Clark, P.; Clewell, A.; Clode, J.C.; Chang, A.; Chytrý, M.; Clout, M.; Cohen, A.; Cowan, P.; Cowie, R.H.; Crall, A.W.; Crooks, J.; Deveney, M.; Dixon, K.; Dobbs, F.C.; Duffy, D.C.; Duncan, R.; Ehrlich, P.R.; Eldredge, L.; Evenhuis, N.; Fausch, K.D.; Feldhaar, H.; Firn, J.; Fowler, A.; Galil, B.; García-Berthou, E.; Geller, J.; Genovesi, P.; Gerber, E.; Gherardi, F.; Gollasch, S.; Gordon, D.; Graham, J.; Gribben, P.; Griffen, B.; Grosholz, E.D.; Hewitt, C.; Hierro, J.L.; Hulme, P.; Hutchings, P.; Jarošík, V.; Johnson, C.; Johnson, L.; Johnston, E.L.; Jones, C.G.; Keller, R.; King, C.M.; Knols, B.G.J.; Kollmann, J.; Kompas, T.; Kotanen, P.M.; Kowarik, I.; Kühn, I. ORCID logo ; Kumschick, S.; Leung, B.; Liebhold, A.; MacIsaac, H.; Mack, R.; McCullough, D.G.; McDonald, R.; Merritt, D.M.; Meyerson, L.; Minchin, D.; Mooney, H.A.; Morisette, J.T.; Moyle, P.; Müller-Schärer, H.; Murray, B.R.; Nehring, S.; Nelson, W.; Nentwig, W.; Novak, S.J.; Occhipinti, A.; Ojaveer, H.; Osborne, B.; Ostfeld, R.S.; Parker, J.; Pederson, J.; Pergl, J.; Phillips, M.L.; Pyšek, P.; Rejmanek, M.; Ricciardi, A.; Ricotta, C.; Richardson, D.; Rilov, G.; Ritchie, E.; Robertson, P.A.; Roman, J.; Ruiz, G.; Schaefer, H.; Schaffelke, B.; Schierenbeck, K.A.; Schmitz, D.C.; Schwindt, E.; Seeb, J.; Smith, L.D.; Smith, G.F.; Stohlgren, T.; Strayer, D.L.; Strong, D.; Sutherland, W.J.; Therriault, T.; Thuiller, W.; Torchin, M.; van der Putten, W.; Vilà, M.; von Holle, B.; Wallentinus, I.; Wardle, D.; Williamson, M.; Wilson, J.; Winter, M.; Wolfe, L.M.; Wright, J.; Wonham, M.; Zabin, C.
Journal / Serie Nature
Erscheinungsjahr 2011
Department BZF
Band/Volume 475
Heft 7354
Seite von 36
Seite bis 36
Sprache englisch
Abstract no abstract
dauerhafte UFZ-Verlinkung https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=11286
Simberloff, D., Alexander, J., Allendorf, F., Aronson, J., Antunes, P.M., Bacher, S., Bardgett, R., Bertolino, S., Bishop, M., Blackburn, T.M., Blakeslee, A., Blumenthal, D., Bortolus, A., Buckley, R., Buckley, Y., Byers, J., Callaway, R.M., Campbell, F., Campbell, K., Campbell, M., Carlton, J.T., Cassey, P., Catford, J., Celesti-Grapow, L., Chapman, J., Clark, P., Clewell, A., Clode, J.C., Chang, A., Chytrý, M., Clout, M., Cohen, A., Cowan, P., Cowie, R.H., Crall, A.W., Crooks, J., Deveney, M., Dixon, K., Dobbs, F.C., Duffy, D.C., Duncan, R., Ehrlich, P.R., Eldredge, L., Evenhuis, N., Fausch, K.D., Feldhaar, H., Firn, J., Fowler, A., Galil, B., García-Berthou, E., Geller, J., Genovesi, P., Gerber, E., Gherardi, F., Gollasch, S., Gordon, D., Graham, J., Gribben, P., Griffen, B., Grosholz, E.D., Hewitt, C., Hierro, J.L., Hulme, P., Hutchings, P., Jarošík, V., Johnson, C., Johnson, L., Johnston, E.L., Jones, C.G., Keller, R., King, C.M., Knols, B.G.J., Kollmann, J., Kompas, T., Kotanen, P.M., Kowarik, I., Kühn, I., Kumschick, S., Leung, B., Liebhold, A., MacIsaac, H., Mack, R., McCullough, D.G., McDonald, R., Merritt, D.M., Meyerson, L., Minchin, D., Mooney, H.A., Morisette, J.T., Moyle, P., Müller-Schärer, H., Murray, B.R., Nehring, S., Nelson, W., Nentwig, W., Novak, S.J., Occhipinti, A., Ojaveer, H., Osborne, B., Ostfeld, R.S., Parker, J., Pederson, J., Pergl, J., Phillips, M.L., Pyšek, P., Rejmanek, M., Ricciardi, A., Ricotta, C., Richardson, D., Rilov, G., Ritchie, E., Robertson, P.A., Roman, J., Ruiz, G., Schaefer, H., Schaffelke, B., Schierenbeck, K.A., Schmitz, D.C., Schwindt, E., Seeb, J., Smith, L.D., Smith, G.F., Stohlgren, T., Strayer, D.L., Strong, D., Sutherland, W.J., Therriault, T., Thuiller, W., Torchin, M., van der Putten, W., Vilà, M., von Holle, B., Wallentinus, I., Wardle, D., Williamson, M., Wilson, J., Winter, M., Wolfe, L.M., Wright, J., Wonham, M., Zabin, C. (2011):
Non-natives: 141 scientists object
Nature 475 (7354), 36 - 36