Autor (Nachname)
Erscheinungsjahr DOI
Titel (primär)
Titel (sekundär)
ISBN ISSN
Referenztyp Ausgabe (Jahrgang/Band)
Journal / Serie
POFIII
Department
Free/Open Access
Sortieren nach: Autor Erscheinungsjahr Titel (primär) ID
                Export:

2 Treffer

<< >>
ID Publikation
21896 Koellner, T., Bonn, A., Arnhold, S., Bagstad, K.J., Fridman, D., Guerra, C.A., Kastner, T., Kissinger, M., Kleemann, J., Kuhlicke, C., Liu, J., López-Hoffman, L., Marques, A., Martín-López, B., Schulp, C.J.E., Wolff, S., Schröter, M. (2019):
Guidance for assessing interregional ecosystem service flows
Ecol. Indic. 105 , 92 - 106
Volltext (DOI)
19939 Schröter, M., Koellner, T., Alkemade, R., Arnhold, S., Bagstad, K.J., Erb, K.-H., Frank, K., Kastner, T., Kissinger, M., Liu, J., López-Hoffman, L., Maes, J., Marques, A., Martín-López, B., Meyer, C., Schulp, C.J.E., Thober, J., Wolff, S., Bonn, A. (2018):
Interregional flows of ecosystem services: Concepts, typology and four cases
Ecosyst. Serv. 31 (Part B), 231 - 241
Volltext (DOI)
<< >>