Autor (Nachname)
Erscheinungsjahr DOI
Titel (primär)
Titel (sekundär)
ISBN ISSN
Referenztyp Ausgabe (Jahrgang/Band)
Journal / Serie
POFIII
Department
Free/Open Access
Sortieren nach: Autor Erscheinungsjahr Titel (primär) ID
                Export:

1 Treffer

<< >>
ID Publikation
24946 Wilfahrt, P.A., Asmus, A.L., Seabloom, E.W., Henning, J.A., Adler, P., Arnillas, C.A., Bakker, J.D., Biederman, L., Brudvig, L.A., Cadotte, M., Daleo, P., Eskelinen, A., Firn, J., Harpole, W.S., Hautier, Y., Kirkman, K.P., Komatsu, K.J., Laungani, R., MacDougall, A., McCulley, R.L., Moore, J.L., Morgan, J.W., Mortensen, B., Ochoa Hueso, R., Ohlert, T., Power, S.A., Price, J., Risch, A.C., Schuetz, M., Shoemaker, L., Stevens, C., Strauss, A.T., Tognetti, P.M., Virtanen, R., Borer, E.T. (2021):
Temporal rarity is a better predictor of local extinction risk than spatial rarity
Ecology 102 (11), e03504
Volltext (DOI)
<< >>