Autor (Nachname)
Erscheinungsjahr DOI
Titel (primär)
Titel (sekundär)
ISBN ISSN
Referenztyp Ausgabe (Jahrgang/Band)
Journal / Serie
POFIII
Department
Free/Open Access
Sortieren nach: Autor Erscheinungsjahr Titel (primär) ID
                Export:

2 Treffer

<< >>
ID Publikation
21308 Larras, F., Billoir, E., Baillard, V., Siberchicot, A., Scholz, S., Wubet, T., Tarkka, M., Schmitt-Jansen, M., Delignette-Muller, M.-L. (2018):
DRomics: A turnkey tool to support the use of the dose–response framework for omics data in ecological risk assessment
Environ. Sci. Technol. 52 (24), 14461 - 14468
Volltext (DOI)
23048 Larras, F., Billoir, E., Scholz, S., Tarkka, M., Wubet, T., Delignette-Muller, M.-L., Schmitt-Jansen, M. (2020):
A multi-omics concentration-response framework uncovers novel understanding of triclosan effects in the chlorophyte Scenedesmus vacuolatus
J. Hazard. Mater. 397 , art. 122727
Volltext (DOI)
<< >>