BannerMGS

Magdeburský seminář o ochraně vod 2016

MGS16


Ve dnech 6. - 7. října 2016 se v Drážďanech uskuteční 17. Magdeburský seminář o ochraně vod na téma „Labe a jeho toky ovlivněné urbanizovaným prostředím“.

Urbanizované regiony si činí nároky na vodní zdroje, váží na sebe toky látek, energie a vody a zatěžují vodní toky a životní prostředí emisemi. Zároveň však představují i šance pro člověka a životní prostředí – také v povodí Labe.

Na Magdeburském semináři o ochraně vod bude pojednáváno téma vývoje toků v povodí Labe ovlivněných urbanizovaným prostředím při zohlednění:


  • požadavků na využívání toků, jako jsou úpravy na úrovni měst a regionů, bydlení a rekreace u vody, turistika, plavba, průchodnost pro vodní organismy a sedimenty, napojení odstavených ramen a inundačních koryt;
  • silně ovlivněných a umělých vodních toků;
  • novodobých mikropolutantů, jako jsou farmaka, včetně hormonů, antibiotik a drog; kosmetické výrobky; nanočástice ve vodních ekosystémech (povrchové a podzemní vody, sedimenty, biota);
  • extrémních situací, jako jsou povodně, sucho, extrémní srážky.

UG
Foto: André Künzelmann, UFZ

Programový výbor Magdeburského semináře o ochraně vod 2016 si dovoluje Vás pozvat, abyste referovali o svých zkušenostech, představili různá řešení a v neposlední řadě se také obeznámili s aktuálním stavem vědeckých poznatků.

Na organizaci 17. Magdeburského semináře o ochraně vod se podílejí pracovníci výzkumného centra Center for Advanced Water Research  (CAWR) a Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) Výzkumné centrum CAWR je strategickou kooperací mezi Střediskem pro výzkum životního prostředí H. Helmoltze (UFZ) a Technickou univerzitou Drážďany (TUD) v oblasti výzkumu vody.

Jednacími jazyky jsou čeština a němčina.

Rádi bychom Vás na semináři uvítali a těšíme se na setkání s Vámi v Drážďanech.

Výzva k podání abstraktů

Prostřednictvím portálu můžete zaslat své konferenční příspěvky do 31. ledna 2016. Klikněte prosím zde, abyste se dostali na příslušnou stránku.