RCEIS Logo

Sino-German Research Centre
for Environmental Information Science

Publications 

Chen C, Börnick H, Cai QH, Dai XH, Jähnig SC, Kong YL, Krebs P, Kuenzer C, Kunstmann H, Liu Y, Nixdorf E, Pang ZH, Rode M, Schueth C, Song YH, Yue TX, Zhou KX, Zhang J and Kolditz O (2015): Challenges and opportunities of German-Chinese cooperation in water science and technology. Environ Earth Sci., 73: 4861-4871. DOI 10.1007/s12665-015-4149-5


Environmental Earth Sciences thematic issue "Environment and Health in China"

Cao Yingui, Wang Jinman, Bai Zhongke, Zhou Wei, Zhao Zhongqiu, Ding Xiang, Li Yanan: Differentiation and mechanisms on physical properties of reconstructed soils on open-cast mine dump of loess area. DOI 10.1007/s12665-015-4607-0

Chen Cui, Hagemann Stefan, Liu Junguo: Assessment of impact of climate change on the blue and green water resources in large river basins in China. DOI 10.1007/s12665-014-3782-8

Fan Ze-Meng, Li Jing, Yue Tian-Xiang: Scenarios of land cover in Karst area of southwest China. DOI 10.1007/s12665-015-4223-z

Guo Weijian, Wang Chuanhai, Zeng Xianmin, Ma Tengfei, Yang Hai: Quantifying the spatial variability on rainfall and flow routing on flood response across scales. DOI 10.1007/s12665-015-4456-x

Jähnig Sonja C., Deep Narayan Shah, Ram Devi Tachamo Shah, Li, Fengqing, Cai Qinghua, Sundermann Andrea, Tonkin Jonathan D., Stendera.Sonja: Community-environment relationships of riverine invertebrate communities in central Chinese streams. DOI 10.1007/s12665-015-4466-8

Qu Bin, Sillanpää Mika, Zhang Yulan, Guo Junming, Wahed Mahmoud S.M. Abdel, Kang Shichang: Water chemistry of the headwaters of the Yangtze River. DOI 10.1007/s12665-015-4174-4

Wang Mingyu, Yu Sen: Combining scenario-based multi-objective optimized decision-making with a spatial division strategy: a case study of Yongding River, Beijing, China. DOI 10.1007/s12665-015-4666-2

Wang Yi-Fu, Yue Tian-Xiang, Du Zheng-Ping: Improving the accuracy of the height-diameter equation using the classified factors method. DOI 10.1007/s12665-015-4168-2

Yan Chang-Qing, Zhao Gang, Yue Tian-Xiang, Chen Chuan-Fa, Liu Ji-min, Su Na: Speedups of the High Accuracy Surface Modelling Method with GPU. DOI 10.1007/s12665-015-4138-8

Yang Hai, Wang Chuanhai, Ma Tengfei, Guo Weijian: Accuracy assessment of interpolation methods in grid DEMs based on a variance-scale relation. DOI 10.1007/s12665-015-4388-5

Yue Tian-Xiang, Zhang Li-Li, Zhao Na, Zhao Ming-Wei, Chen Chuan-Fa, Du Zheng-Ping, Song Dun-Jiang, Fan Ze-Meng, Shi Wen-Jiao, Wang Shi-Hai, Yan Chang-Qing, Li Qi-Quan, Sun Xiao-Fang, Yang Hai, Wilson John, Xu Bing: A review of recent developments in HASM. DOI 10.1007/s12665-015-4489-1

Zhao Mingwei, Yue Tianxiang, Zhao Na, Yang Xin, Wang Yifu, Zhang Xingying: Parallel algorithm of a modified surface modeling method and its application in digital elevation model construction. DOI 10.1007/s12665-015-4177-1

Zhao Na, Yue Tian-Xiang, Zhao, Ming-Wei, Chen Cui: Change trend of monthly precipitation in China with an improved surface modeling method. DOI 10.1007/s12665-014-4012-0

Zhao Shangmin, Wang Li, Cheng Weiming, Liu Haijiang, He Weican: Rectification methods comparison of ASTER GDEM V2 data using ICESat/GLA14 data in the Lvliang mountains, China. DOI 10.1007/s12665-015-4614-1


Environmental Earth Sciences thematic issue "Developing Dynamic VGEs for Geographic Research"

Chen Cui, Sun Feng, Kolditz Olaf: Design and integration of a GIS-based data model for the regional hydrologic simulation in Meijiang watershed, China. DOI 10.1007/s12665-015-4734-7

Lü Guonian, Yu Zhaoyuan, Zhou Liangchen, Wu Mingguang, Sheng Yehua, Yuan Linwang: Data environment construction for virtual geographic environment. DOI 10.1007/s12665-015-4736-5

Jørgensen Sven Erik: Structurally dynamic models: a new promising model type. DOI 10.1007/s12665-015-4735-6

Shi S: Design and development of an online geoinformation service delivery of geospatial models in the United Kingdom. DOI 10.1007/s12665-015-4243-8

Tang Liyu, Chen Chongcheng, Huang Hongyu, Lin Ding: An integrated system for 3D tree modeling and growth simulation. DOI 10.1007/s12665-015-4763-2

Yin Lingzhi, Zhu Jun, Zhang Xiang, Li Yi, Wang Jinhong, Zhang Heng, Yang Xiaofeng: Visual analysis and simulation of dam-break flood spatiotemporal process in a network environment. DOI 10.1007/s12665-015-4418-3

Yue Songshan, Wen Yongning, Lu Guonian, Hu Di, Zhang Fu: A data description model for reusing, sharing and integrating geo-analysis models. DOI 10.1007/s12665-015-4270-5


Environmental Earth Sciences thematic issue "Water of the Erhai and Dianchi Lakes"

Chen Chunyu, Deng Weiming, Xu Xiaomei, He Jia, Wang Shengrui, Jiao Lixin, Zhang Ying: Phosphorus adsorption and release characteristics of surface sediments in Dianchi Lake, China. DOI 10.1007/s12665-015-4723-x

He Jia, Deng Weiming, Chen Chunyu, Xu Xiaomei, Wang Shengrui, Liu Wenbin, Wu Xue: Ammonia nitrogen adsorption and release characteristics of surface sediments in Dianchi Lake, China. DOI 10.1007/s12665-015-4724-9

He Liang, Zhu Tianshun, Cao Te, Li Wei, Zhang Meng, Zhang Xiaoling, Ni Leyi, Xie Ping: Submerged macrophytes respond to external nutrients input prior to water quality parameters: a case study in Lake Erhai, China. DOI 10.1007/s12665-015-4202-4

Huo Shouliang, Zhang Yali, Xi Beidou, Zhang Jingtian, Wu Fengchang: Historical records of multiple heavy metals from dated sediment cores in Lake Chenghai, China. DOI 10.1007/s12665-014-3858-5

Huo Shouliang, Ma Chunzi, He Zhuoshi, Xi Beidou, Su Jing, Zhang Li, Wang Ji: Prediction of physico-chemical variables and chlorophyll a criteria for ecoregion lakes using the ratios of land use to lake depth. DOI 10.1007/s12665-015-4020-8

Li Lingping, Liu Lei, Wang Shengrui, Liu Wenbin, Jiao Lixin, Yang Yang, Yang Rui: Spatial distribution of phosphorus fractions in sediment and the potential mobility of phosphorus in Dianchi Lake. DOI 10.1007/s12665-015-4151-y

Li Wei, Cao Te, Ni Leyi, Zhang Xiaolin, Zhu Guorong, Fu Hui, Song Xin, Xie Ping: Size-dependent C, N and P stoichiometry of three submersed macrophytes along water depth gradients. DOI 10.1007/s12665-015-4295-9

Liu Wenbin, Wang Shengrui, Zhang Li, Ni Zhaokui: Water pollution characteristics of Dianchi Lake and the course of protection and pollution management. DOI 10.1007/s12665-015-4152-x

Liu Wenbin, Wang Shengrui, Zhang Li, Ni Zhaokui, Zhao Haichao, Jiao LiXin: Phosphorus release characteristics of sediments in Erhai Lake and their impact on water quality. DOI 10.1007/s12665-015-4715-x

Lu Shaoyong, Zhang Wentao, Xing Yi, Qu Jieting, Li Ke, Zhang Qiang, Xue Wei: Spatial distribution of water quality parameters of rivers around Erhai Lake during the dry and rainy seasons. DOI 10.1007/s12665-015-4725-8

Ma Xiaoxue, Wang Yuanan, Feng Shuqing, Wang Shoubing: Comparison of four flocculants for removing algae in Dianchi Lake. DOI 10.1007/s12665-015-4093-4

Ma Guangwen, Wang Shengrui: Temporal and spatial distribution changing characteristics of exogenous pollution load into Dianchi Lake, Southwest of China. DOI 10.1007/s12665-015-4721-z

Li Yanping, Wang Shengrui, Zhang Li: Composition, source characteristic and indication of eutrophication of dissolved organic matter in the sediments of Erhai Lake. DOI 10.1007/s12665-014-3964-4

Wang Shengrui, Zhao Yali, Jiao Lixin, Zhang Li: Characteristics of soluble organic nitrogen composition and sources in sediments from Erhai Lake in China and the effect on the water quality. DOI 10.1007/s12665-015-4107-2

Wang Shengrui, Meng Wei, Jin Xiangcan, Zheng Binghui, Zhang Li, Xi Haiyan: Ecological security problems of the major key lakes in China. DOI 10.1007/s12665-015-4191-3

Wang Shengrui, Zhang Li, Ni Leyi, Zhao Haichao, Jiao Lixin, Yang Suwen: Longgen Guo, Jianzong Shen. Ecological degeneration of the Erhai Lake and prevention measures. DOI 10.1007/s12665-015-4433-4

Wang Dong, Nie Er, Luo Xingzhang, Yang Xiaoying, Liu Qun, Zheng Zheng: Study of nitrogen removal performance in pilot-scale multi-stage vermi-biofilter: operating conditions impacts and nitrogen speciation transformation. DOI 10.1007/s12665-015-4713-z

Xue Wei, Lu Shaoyong: Effects of inactivation agents and temperature on phosphorus release from sediment in Dianchi Lake, China. DOI 10.1007/s12665-014-3910-5

Yan Kai, Duan Changqun, Fu Denggao, Li Jie, Wong Michelle H G , Qian Ling, Tian Yunxia: Leaf nitrogen and phosphorus stoichiometry of plant communities in geochemically phosphorus-enriched soils in a subtropical mountainous region, SW China. DOI 10.1007/s12665-015-4519-z

Yang Suwen, Jin Weidong, Wang Shengrui, Hao Xinya, Yan Yuhong, Zhang Mengmeng, Zheng Binghui: Chlorophyll ratio analysis for the responses of algae communities to light intensity in spring and summer of Lake Erhai. DOI 10.1007/s12665-015-4140-1

Zhang Li, Wang Shengrui, Li Yanping, Zhao Haichao: Spatial and temporal distribution of microorganisms and their role in the evolution of Erhai Lake eutrophication. DOI 10.1007/s12665-015-4136-x

Zhu Guorong, Zhang Meng, Cao Te, Ni Leyi: Associations between the morphology and biomechanical properties of submerged macrophytes: implications for its survival and distribution in Lake Erhai. DOI 10.1007/s12665-015-4267-0


Environmental Earth Sciences thematic issue "Waste Water Treatment and Pollution Control in the Liao River Basin"

Duan Liang, Li Shan, Han Lu, Song Yonghui, Zhou Beihai, Zhang Jing: Comparison between moving bed-membrane bioreactor and conventional membrane bioreactor systems. Part I: membrane fouling. DOI 10.1007/s12665-015-4159-3

Duan Liang, Tian Yuan, Liu Xiaoling, Song Yonghui, Yang Liu, Zhang Jing: Comparison between moving bed-membrane bioreactor and conventional membrane bioreactor systems. Part II: bacterial community. DOI 10.1007/s12665-015-4245-6

Gao Hongjie, Song Yonghui, Lv Chunjian, Chen Xiaomin, Yu Huibin, Peng Jianfeng, Wang Mei: The possible allelopathic effect of Hydrilla verticillata on phytoplankton in nutrient-rich water. DOI 10.1007/s12665-015-4316-8

Gao Hongjie, Lv Chunjian, Song Yonghui, Zhang Yu, Zheng Lijie, Wen Yujie, Peng Jianfeng, Yu Huibin: Chemometrics data of water quality and environmental heterogeneity analysis in Pu River, China. DOI 10.1007/s12665-015-4233-x

Han Lu, Song Yonghui, Duan Liang, Yuan Peng: Risk assessment methodology for Shenyang Chemical Industrial Park based on fuzzy comprehensive evaluation. DOI 10.1007/s12665-015-4324-8

Lei Kun, Zhou Gang, Guo Fu, Khu Soon-Thiam, Mao Guangjun, Peng Jiayu, Liu Qing: Simulation-optimization method based on rationality evaluation for waste load allocation in Daliao river. DOI 10.1007/s12665-015-4334-6

Li Bin, Hu Xinqi, Liu Ruixia, Zeng Ping, Song Yonghui: Occurrence and distribution of phthalic acid esters and phenols in Hun River Watersheds. DOI 10.1007/s12665-015-4299-5

Li Haibo, Zhou Beihai, Tian Zhiyong, Song Yonghui, Xiang Liancheng, Wang Siyu, Sun Chen: Efficient biological nitrogen removal by Johannesburg-Sulfur autotrophic denitrification from low COD/TN ratio municipal wastewater at low temperature. DOI 10.1007/s12665-015-4231-z

Liu Xiaoling, Wang Jian, Duan Liang, Song Yonghui, Hu Xuejing: Enhancing the production of butyric acid from sludge fermentation with an emphasis on zinc, cobalt, cuprum, ferrum and manganese. DOI 10.1007/s12665-015-4289-7

Liu Ruixia, Tan Ruijie, Li Bin, Song Yonghui, Zeng Ping, Li Zongsheng: Overview of POPs and heavy metals in Liao River Basin. DOI 10.1007/s12665-015-4317-7

Liu Xiaoling, Wang Jian, Song Yonghui, Wang Mengmeng, Liu Ruixia: Evaluating properties of protein in waste activated sludge for volatile fatty acid production: Effect of pH. DOI 10.1007/s12665-015-4194-0

Liu Xueyu, Xiang Liancheng, Song Yonghui, Qian Feng, Meng Xiaoguang: The effects and mechanism of alkalinity on the phosphate recovery from anaerobic digester effluent using dolomite lime. DOI 10.1007/s12665-015-4335-5

Ma Yingqun, Qin Yanwen, Zheng Binghui, Zhang Lei, Zhao Yanmin: Seasonal variation of enrichment, accumulation and sources of heavy metals in suspended particulate matter and surface sediments in the Daliao river and Daliao river estuary, Northeast China. DOI 10.1007/s12665-015-4325-7

Peng Jianfeng, Ren Zhaoyong, Song Yonghui, Yu Huibin, Tang Xiaoyu, Gao Hongjie: Impact of spring flooding on DOM characterization in a small watershed of the Hun River, China. DOI 10.1007/s12665-015-4248-3

Peng Jianfeng, Song Yonghui, Yuan Peng, Liu Ran: Re-activation and succession of functional microbial communities during long-term storing sludge granulation. DOI 10.1007/s12665-015-4296-8

Qian Feng, He Mengchang, Song Yonghui, Tysklind, Mats, Wu Jieyun: A bibliometric analysis of global research progress on pharmaceutical wastewater treatment during 1994-2013. DOI 10.1007/s12665-015-4183-3

Qin Weiwei, Song Yonghui, Dai Yunrong, Qiu Guanglei, Ren Meijie, Zeng Ping: Treatment of Berberine Hydrochloride Pharmaceutical Wastewater by O3/UV/H2O2 Advanced Oxidation Process. DOI 10.1007/s12665-015-4192-2

Song Yonghui, Qian Feng, Gao Ying, Huang Xiaohui, Wu Jieyun, Yu Huibin: PHREEQC program-based simulation of magnesium phosphates crystallization for phosphorus recovery. DOI 10.1007/s12665-015-4340-8

Shan Yongping, Song Yonghui, Liu Yongqiang, Liu Ruixia, Du Jijun, Zeng Ping: Adsorption of berberine by polymeric resin H103: kinetics and thermodynamics. DOI 10.1007/s12665-015-4344-4

Song Yonghui, Wei Jian, Ma Yinchen, Zeng Ping, Kong Minghao: Removal and recovery of amantadine from water by liquid-liquid extraction. DOI 10.1007/s12665-015-4302-1

Tian Zhiyong, Xin Wang, Song Yonghui, Li Fayun: Simultaneous organic carbon and nitrogen removals from refractory petrochemical dry-spun acrylic fiber wastewater by hybrid A/O-MBR process. DOI 10.1007/s12665-015-4210-4

Tian Zhiyong, Zhang Jie, Song Yonghui: Several key factors influencing nitrogen removal performance of anammox process in a bio-filter at ambient temperature. DOI 10.1007/s12665-015-4232-y

Tu Xiang, Xiao Shuhu, Song Yonghui, Zhang Dongsheng, Zeng Ping: Treatment of simulated berberine wastewater by electrochemical process with Pt/Ti anode. DOI 10.1007/s12665-015-4323-9

Wan Dongjin, Xiao Shuhu, Zhang Quanhua, Song Yonghui: Removal of Cu2+ from aqueous solution using proton exchange membrane by Donnan dialysis process. DOI 10.1007/s12665-015-4214-0

Wei Jian, Song Yonghui, Meng Xiaoguang, Pic Jean-Stéphane: Combination of Fenton oxidation and sequencing batch membrane bioreactor for treatment of dry-spun acrylic fiber wastewater. DOI 10.1007/s12665-015-4091-6

Xiao Shuhu, Song Yonghui, Wang Liyan, Tu Xiang, Hu Xinqi, Liu Ruixia, Zeng Ping: Enhanced mineralization of antibiotic berberine by the photoelectrochemical process in presence of chlorides and its optimization by response surface methodology. online published DOI 10.1007/s12665-015-4209-x

Yang Junfeng, Lei Kun, Khu Soonthiam, Meng Wei, Qiao Fei: Assessment of water environmental carrying capacity for sustainable development using a system dynamics model applied to the Tieling of the Liao River Basin, China. DOI 10.1007/s12665-015-4230-0

Yu Huibin, Song Yonghui, Gao Hongjie, liu Li, Yao Lulu, Peng Jianfeng: Applying fluorescence spectroscopy and multivariable analysis to charcterize structural composition of dissolved organic matter and its correlation with water quality in an urban river. DOI 10.1007/s12665-015-4269-y

Zeng Ping, Du Jijun, Song Yonghui, Liu Ruixia, Zhang Panyue, Xiao Shuhu: Efficiency comparison for treatment of amantadine pharmaceutical wastewater by Fenton, ultrasonic and Fenton/ultrasonic processes. DOI 10.1007/s12665-015-4204-2

Zhi Erquan, Song Yonghui, Yu Huibin, Duan Liang, Liu Li: Characterization of the structural composition of water DOM in a surface flow constructed wetland using fluorescence spectroscopic coupled with derivative and PARAFAC. DOI 10.1007/s12665-015-4148-6

Zhi Erquan, Song Yonghui, Duan Liang, Yu Huibin, Peng Jianfeng: Spatial distribution and diversity of microbial community in large scale constructed wetland of the Liao River Conservation Area. DOI 10.1007/s12665-015-4021-7

Environmental Earth Sciences thematic issue "Water of the Taihu Lake" 

Di Zhenzhen, Zhang Hong, Shan Baoqing: Using sedimentary phosphorus/ nitrogen as indicators of shallow lake eutrophication: concentrations or accumulation fluxes. DOI 10.1007/s12665-015-4465-9

Huang Jian, Wang Xixi, Xi Beidou, Xu Qiujin, Tang Yan, Jia Keli, Huo Shouliang: An Da, Ruizhong Gao, Hongliang Liu, Xiaoguang Li, Minmin Liu, Jingying Mao. Long-term variations of TN and TP in four lakes fed by Yangtze River at various timescales. DOI 10.1007/s12665-015-4714-y

Huang Jian, Xu Qiujin, Xi Beidou, Huo Shouliang, Wang Xixi, Su Jing, Xia Xunfeng, Jiang Tiantian, Ji Danfeng: Impacts of hydrodynamic disturbance on sediment resuspension, phosphorus and phosphatase release, and cyanobacterial growth in Lake Tai. DOI 10.1007/s12665-015-4083-6

Li Juan, Li Xiang, Xi Beidou, Bai Shunguo, Li Mingxiao, Lv Ningqing, Yang Yang: Quantitative assessment of groundwater pollution source intensity on contaminated sites with gray relational analysis and numerical simulation. DOI 10.1007/s12665-014-3980-4

Li Xiang, Li Juan, Xi Beidou, Yuan Zhiye, Zhu Xingbao, Zhang Xia: Effects of groundwater-level variations on the nitrate content of groundwater: A case study in Luoyang area, China. DOI 10.1007/s12665-015-4016-4

Ma Zhifei, Yang Yu, Jiang Yonghai, Xi Beidou, Lian Xinying, Xu Yanan: Effects of anions on bio-chemical degradation of nitrate in groundwater. DOI 10.1007/s12665-015-4454-z

Zhang Yali, Huo Shouliang, Zan Fengyu, Xi Beidou, Zhang Jingtian: Dissolved organic nitrogen (DON) in seventeen shallow lakes of Eastern China. DOI 10.1007/s12665-015-4185-1

Zhu Wei, Sun Qianqian, Chen Fenglan, Li Ming: Cellular N:P ratio of Microcystis as an indicator of nutrient limitation—implications and applications. DOI 10.1007/s12665-015-4707-x

Current News

12-13 Dec 2016 Prof. Peng (IWHR) visits UFZ

09.12.2016 Wasserkonferenz in Shanghai

15-22.10.2016  Helmholtz-Delegation in China

20.09.2016 Delegation of Chinese Research Academy of Environmental Sciences

12.08.2016 Delegation of China Petroleum University visits the UFZ

07/08.07.2016 Digital Earth Summit in Beijing (Presentation of RCEIS)

Workshops

24/26 10.2016: Workshop and Research visiting program of DFG-NSFC Project in Beijing

20.09.2016: Workshop and Research visiting of CRAES in Leipzig

17/18.08.2016: EU project SUSTAIN HO2 final workshop in Beijing

29.10-01.11.2015: 4th Workshop on “Managing Water Resources for Urban Catchments” in Chaohu

28.09–03.10.2015: 3rd Workshop on “Managing Water Resources for Urban Catchments” in Leipzig

OGS Tutorial books

Computational Hydrology I: Groundwater Flow Modeling
Hydrology II — in press

Links

UFZ
ufz
JULICH
tu dresden
kit
DLR
igrss
craes
tongji