UFZ-Seminar "Water and Environment"

Programme 2018

15 January 2018, 3pm - Thomas Alexander Davidson (Aarhus University, DK)

5 March 2018, 1pm - Florian Leese (University Duisburg - Essen)

6 March 2018, 10am - Matthies Liess (UFZ)

16 April 2018, 3pm - Stephan Heimerl (FICHTNER Water & Transportation GmbH, Stuttgart)